Badania kliniczne

StartBadania kliniczne
Rozwiń

W 2000 roku przy Klinice Onkologii i Radioterapii zostało utworzone Centrum Badań Klinicznych i było pierwszą tego typu jednostką w kraju. Centrum koordynuje przebieg badań w Klinice zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej oraz Deklaracją Helsińską, dzięki czemu chorzy zostają objęci opieką na jak najwyższym poziomie. Wszystkie badania zostają wcześniej zaaprobowane przez Komisję Etyczną oraz Centralną Ewidencję Badań Klinicznych w Warszawie, co gwarantuje ich wartość oraz bezpieczeństwo. Centrum Badań Klinicznych nadzoruje przebieg wielu akademickich projektów międzynarodowych we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi oraz organizacjami takimi jak EORTC, CEEOG, IBCSG, BIG czy CECOG, w wyniku czego Klinika ma możliwość udziału w unikalnych międzynarodowych badaniach klinicznych. Dzięki prowadzonym badaniom zostają wprowadzane nowe technologie i standardy w leczeniu nowotworów, co sprawia, że coraz bardziej poprawia się czas i jakość życia chorych. Kilka badań z udziałem naszej jednostki spowodowało zmianę standardów leczenia na świecie. W Klinice prowadzone są badania w leczeniu nowotworów min. głowy i szyi, piersi, płuca, żołądka, nerki i jelita grubego i innych nowotworów.

Poniżej aktualnie prowadzone projekty:

Rozpoznanie Protokół Tytuł badania Zespół badawczy Koordynator
płuco – NDRP Ef-24 LUNAR Otwarte, Randomizowane badanie zasadnicze oceniające terapię zmiennymi polami elektrycznymi w skojarzeniu z inhibitorami PD-1 lub docetakselem jako terapię drugiego rzutu raka NSCLC prof. Rafał Dziadziuszko
Dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Anna Gładysz
tel. 58 349 2916
płuco – NDRP BP40234 Badanie wieloośrodkowe fazy II prowadzone metodą otwartej próby, oceniające aktywność terapeutyczną cząsteczki RO6874281, immunocytokiny składającej się z wariantu interleukiny 2 (IL-2v) skierowanej przeciwko białku aktywującemu fibroblasty alfa (FAP), w skojarzeniu z atezolizumabem (anty PD-L1), podawanych dożylnie u pacjentów z zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Agnieszka Pliszka
tel. 58 349 2973
płuco – NDRP B-FAST (BO29554) Wieloośrodkowe badanie II/III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo różnych terapii celowanych w leczeniu chorych na zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z mutacjami somatycznymi wykrytymi we krwi (leczenie I rzutu, mut. ALK, ROS i TMB) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Agnieszka Pliszka
tel. 58 349 2973
płuco – NDRP Pfizer B7461006 Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne fazy III dotyczące monoterapii lorlatynibem (PF-06463922) w porównaniu do monoterapii kryzotynibem w pierwszym rzucie leczenia pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282
płuco – NDRP EF 25 Główne, otwarte, randomizowane badanie radiochirurgii z lub bez terapii guza polem elektrycznym (TTFields) u pacjentów z 1-10 przerzutami do mózgu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214
płuco – NDRP X-COVERY, X396-CLI-301 Randomizowane badanie fazy III, porównujące preparat X-396 i kryzotynib w leczeniu pacjentów chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) ze statusem dodatnim w kierunku kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214
płuco – NDRP CA209-9LA Badanie porównujące leczenie skojarzone złożone z niwolumabu, ipilimumabu i chemioterapii z chemioterapią stosowaną samodzielnie w ramach terapii pierwszej linii u pacjentów w IV stopniu zaawansowania niedrobno komórkowego raka płuca (NSCLC) prof. Jacek Jassem
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282
pierś Bayer 17096 Randomizowane badanie II fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z placebo w grupie kontrolnej, nad zastosowaniem dwuchlorku radu 223 w skojarzeniu z eksemestanem i ewerolimusem w porównaniu z placebo w skojarzeniu z eksemestanem i ewerolimusem w leczeniu pacjentek z rakiem piersi i nieobecnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2) z przerzutami do kości prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Matuszewska
prof. Renata Zaucha
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214
pierś D081CC00006 OLYMPIA Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo olaparibu w porównaniu z placebo, stosowanego, jako leczenie uzupełniające u pacjentów z obecnością mutacji germinalnych w genie BRCA1/2 i rozpoznaniem HER2-ujemnego wysokiego ryzyka pierwotnego raka piersi, u których zakończono radykalne leczenie miejscowe oraz chemioterapię w leczeniu indukcyjnym lub uzupełniającym prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Matuszewska
prof. Renata Zaucha
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214
pierś PALLAS Badanie fazy III z randomizacją oceniające palbocyklib w skojarzeniu ze standardową hormonoterapią adjuwantową w porównaniu z samą standardową hormonoterapią adjuwantową w leczeniu wczesnego stadium raka sutka z ekspresją receptorów ludzkiego hormonalnych i brakiem receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER-ujemnego) prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Matuszewska
prof. Renata Zaucha
Agnieszka Pliszka
tel. 58 349 2973
pierś I3Y-MC-JPCF Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy, porównujące stosowanie abemacyklibu w połączeniu ze standardową hormonoterapią uzupełniającą do stosowania samej standardowej hormonoterapii uzupełniającej w raku piersi we wczesnej fazie u pacjentów z wysokim ryzykiem zachorowania, z przerzutami do węzłów chłonnych, z ekspresją receptorów hormonalnych i bez ekspresji receptora ludzkiego czynnika wzrostu naskórka 2 prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Matuszewska
prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282
prostata EMBARK (MDV3100-13) Randomizowane badanie III fazy dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania enzalutamidu w skojarzeniu z leuprolidem, monoterapii enzalutamidem oraz placebo w skojarzeniu z leuprolidem u mężczyzn z wysokim ryzykiem progresji nieprzerzutowego raka prostaty po leczeniu radykalnym dr Katarzyna Matuszewska
prof. Renata Zaucha
dr Elżbieta Senkus
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214
pęcherz BMS CA209-274 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III, porównujące leczenie adiuwantowe niwolumabem z placebo, u chorych z inwazyjnym rakiem urotelialnym wysokiego ryzyka dr Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Matuszewska
prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282
guzy lite RXDX-101-02 IGNYTA Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe realizowane metodą koszykową badanie fazy II entrectinibu w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią guzów litych z rearanżacją genów NTRK1/2/3, ROS1 lub ALK prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214
nerka, I linia leczenia E7080-G000-307 EISAI Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, randomizowane badanie fazy III mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa lenwatynibu w skojarzeniu z ewerolimusem lub pemborlizumabem w porównaniu do sunitynibu w monoterapii w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowaną postacią raka nerkowokomórkowego (CLEAR). prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
dr Anna Kowalczyk
dr Tomasz Sawicki
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282
trzustka ARMO – AM0010-301 Randomizowane badanie fazy III produktu AM0010 w skojarzeniu z FOLFOX, w porównaniu z FOLFOX stosowanym samodzielnie, podawanym jako leczenie drugiego rzutu u pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki, u których wystąpiła progresja w trakcie lub po zakończeniu schematu leczenie pierwszego rzutu obejmującego gemcytabinę. prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
dr Katarzyna Wierzbicka
dr Krzysztof Konopa
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Kowalczyk
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282
trzustka CanStem111P (BOSTON) Badanie fazy III dotyczące stosowania BBI-608 w skojarzeniu z nab-paklitakselem i gemcytabiną u dorosłych pacjentów z rakiem gruczołowym trzustki z rakiem gruczołowym trzustki z przerzutami dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282
głowa i szyja BMS CA209-651 Otwarte, randomizowane, dwuramienne badanie kliniczne III fazy porównujące niwolumab podawany w skojarzeniu z ipilimumabem ze schematem z badania EXTREME (cetuksymab + cis platyna/karboplatyna + fluorouracyl) w leczeniu pierwszej linii chorych na nawrotowego lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (SCCHN). dr Katarzyna Matuszewska
dr Ewa Bednaruk-Młyński
dr Agata Kacprowska
dr Anna Kowalczyk
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282
głowa i szyja Pfizer B9991016 – JAVELIN Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III oceniające awelumab w skojarzeniu ze standardową chemioterapią (cisplatyna plus definitywna radioterapia) w porównaniu do standardowej chemioradioterapii w pierwszej linii leczenia pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi. dr Katarzyna Matuszewska
dr Ewa Bednaruk-Młyński
dr Agata Kacprowska
dr Anna Kowalczyk
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282