Badania kliniczne

StartBadania kliniczne
Rozwiń

W 2000 roku przy Klinice Onkologii i Radioterapii zostało utworzone Centrum Badań Klinicznych i było pierwszą tego typu jednostką w kraju. Centrum koordynuje przebieg badań w Klinice zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej oraz Deklaracją Helsińską, dzięki czemu chorzy zostają objęci opieką na jak najwyższym poziomie. Wszystkie badania zostają wcześniej zaaprobowane przez Komisję Etyczną oraz Centralną Ewidencję Badań Klinicznych w Warszawie, co gwarantuje ich wartość oraz bezpieczeństwo. Centrum Badań Klinicznych nadzoruje przebieg wielu akademickich projektów międzynarodowych we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi oraz organizacjami takimi jak EORTC, CEEOG, IBCSG, BIG czy CECOG, w wyniku czego Klinika ma możliwość udziału w unikalnych międzynarodowych badaniach klinicznych. Dzięki prowadzonym badaniom zostają wprowadzane nowe technologie i standardy w leczeniu nowotworów, co sprawia, że coraz bardziej poprawia się czas i jakość życia chorych. Kilka badań z udziałem naszej jednostki spowodowało zmianę standardów leczenia na świecie. W Klinice prowadzone są badania w leczeniu nowotworów min. głowy i szyi, piersi, płuca, żołądka, nerki i jelita grubego i innych nowotworów.

Poniżej aktualnie prowadzone projekty:

Rozpoznanie Protokół Tytuł badania Zespół badawczy Koordynator
płuco – NDRP B-FAST (BO29554) Wieloośrodkowe badanie II/III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo różnych terapii celowanych w leczeniu chorych na zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z mutacjami somatycznymi wykrytymi we krwi (leczenie I rzutu, mut. ALK, ROS i TMB) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
płuco – NDRP EF 25 Główne, otwarte, randomizowane badanie radiochirurgii z lub bez terapii guza polem elektrycznym (TTFields) u pacjentów z 1-10 przerzutami do mózgu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
płuco – NDRP D9103C00001/ PACIFIC 4 Międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójne ślepej próby i randomizacji, kontrolowane placebo, z durwalumabem po radioterapii stereotaktycznej (SBRT) w leczeniu pacjentów z NSCLC w stopniu I/II bez zajęcia węzłów chłonnych prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
lek. Małgorzata Łazar-Poniatowska
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
płuco – NDRP PACIFIC 5 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające durwalumab w terapii konsolidacyjnej u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (w III stadium zaawansowania), u których nie wystąpiła progresja po definitywnej, opartej na pochodnych platyny chemioterapii (PACIFIC 5). prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
lek. Małgorzata Łazar-Poniatowska
Izabela Gudewicz
tel. 58 584 4409
płuco – NDRP BMS 209-73L Randomizowane, otwarte badanie fazy 3 oceniające stosowanie niwolumabu w skojarzeniu z jednoczesną chemioradioterapią (CCRT), a następnie niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem lub niwolumabu w skojarzeniu z CCRT, a następnie niwolumabu w monoterapii w porównaniu ze stosowaniem CCRT, a następnie durwalumabu u pacjentów z nieleczonym wcześniej, zaawansowanym miejscowo niedrobnokomórkowym rakiem płuca dr Krzysztof Konopa
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
płuco – NDRP SKYSCRAPER-03/ GO41854 Randomizowane, otwarte badanie fazy III oceniające skojarzone leczenie atezolizumabem i tiragolumabem w porównaniu do durwulumabu u chorych z miejscowo zaawansowanym, nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w III stadium zaawansowania, u których nie wystąpiła progresja choroby po jednoczasowej chemioterapii opartej na związkach platyny (SKYSCRAPER-03) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
prof. Jacek Jassem
Izabela Gudewicz
tel. 58 584 4409
płuco – NDRP LIBRETTO-431/ J2G-MC-JZJC Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie trzeciej fazy porównujące leczenie preparatem LOXO-292 z leczeniem opartym na pochodnych platyny i leczeniem pemetreksedem z zastosowaniem lub bez zastosowania pembrolizumabu jako leczenie początkowe niedrobnokomórkowego raka płuc z obecnością fuzji genu RET z przerzutami lub w zaawansowanym stadium prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
płuco – NDRP D4194C00009/ DUART Międzynarodowe wieloośrodkowe otwarte badanie kliniczne II fazy oceniające zastosowanie durwalumabu u chorych na nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium III po radioterapii, niekwalifikujących się do chemioterapii (badanie DUART) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
dr hab. Andrzej Badzio
lek. Anna Kaczmarczyk
Izabela Gudewicz
tel. 58 584 4409
płuco – NDRP MARIPOSA-2 Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne 3 fazy, porównujące amiwantamab i lazertynib w połączeniu z chemioterapią opartą na platynie do chemioterapii opartej na platynie, u pacjentów z mutacjami w EGFR w zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym raku płuca, po niepowodzeniu terapii ozymertynibem dr Anna Kowalczyk Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
płuco – NDRP PDC-Lung-101 Otwarte badanie fazy I/II ze zwiększeniem dawki w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji, immunogenności i wstępnej aktywności klinicznej terapeutycznej szczepionki przeciwnowotworowej PDC*Lung01, związanej lub nie z leczeniem anty-PD-1 u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP)
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
dr hab. Marcin Skrzypski
lek. Hanna Liberek
lek. Magdalena Błaszkowska
dr Łukasz Jędrzejewski
lek. Natalia Cichowska-Cwalińska
Joanna Baran
tel. 58 584 44 75
płuco – NDRP D967YC00001/ DESTINY Lung03 Wieloośrodkowe badanie fazy Ib prowadzone metodą otwartej próby z eskalacją dawki, oceniające bezpieczeństwo i tolerancję trastuzumabu derukstekanu (T-DXd) i durwalumabu w skojarzeniu z cisplatyną, karboplatyną lub pemetreksedem w pierwszej linii leczenia pacjentów z zaawansowanym lub rozsianym niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca i nadekspresją receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2+) (DESTINY-Lung03)
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
Prof. Rafał Dziadziuszko
lek. Hanna Liberek
lek. Natalia Cichowska-Cwalińska
lek. Magdalena Błaszkowska
lek. Katarzyna Szymczak
Joanna Baran
tel. 58 584 44 75
płuco – DRP GO43104 Randomizowane, otwartej próby, wieloośrodkowe badanie III fazy z zastosowaniem leczenia podtrzymującego atezolizumabem z lub bez lurbinektedyny u pacjentów po pierwszej linii leczenia indukcyjnego karboplatyną, etopozydem i atezolizumabem z rozległym drobnokomórkowym rakiem płuca dr hab. Andrzej Badzio
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Magdalena Rutkowska-Wieczorek
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
dr Anna Wrona,
Anna Gładysz
tel. 58 584 4415
płuco – DRP BMS CA050-001 Otwarte, randomizowane badanie kliniczne 2 fazy, oceniające zastosowanie BMS-986012 w skojarzeniu z karboplatyną, etopozydem i niwolumabem w pierwszej linii leczenia pacjentów z rozsianym drobnokomórkowym rakiem płuca
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
lek. Hanna Liberek
dr Magdalena Błaszkowska
dr Łukasz Jędrzejewski
lek. Natalia Cichowska-Cwalińska
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
płuco – DRP AMG 20180491 Badanie kliniczne fazy 2 dotyczące oceny skuteczności, bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki tarlatamabu u pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie drobnokomórkowym rakiem płuca, u których w przeszłości zastosowano co najmniej dwie linie leczenia
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
Prof. Rafał Dziadziuszko
lek. Hanna Liberek
lek. Natalia Cichowska-Cwalińska
lek. Magdalena Błaszkowska
lek. Katarzyna Szymczak
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
płuco LOXO RET-18037 Wieloośrodkowy program rozszerzonego dostępu (EAP) do leczenia pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym nowotworem litym z rearanżacją podczas aktywacji transfekcji (RET) (LIBRETTO-201)
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
lek. Hanna Liberek
Joanna Baran
tel. 58 584 4475
międzybłoniak MK4830-001 Badanie wieloośrodkowe fazy 1, prowadzone w grupach równoległych metodą otwartej próby, z zastosowaniem MK-4830 w monoterapii i w połączeniu z pembrolizumabem u uczestników z guzami litymi w stopniu zaawansowanym
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
lek. Hanna Liberek
dr Magdalena Błaszkowska
dr Łukasz Jędrzejewski
lek. Natalia Cichowska-Cwalińska
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
pierś APALLACHES – EORTC Badanie fazy II dotyczące leczenia uzupełniającego palbocyklibem jako alternatywy dla chemioterapii u pacjentów w starszym wieku z wczesnym stadium raka piersi ER+/HER2- z grupy wysokiego ryzyka dr hab. Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Magdalena Wieczorek-Rutkowska
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
pierś WO41554 Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo GDC-0077 plus palbocyklib i fulwestrant w porównaniu do placebo plus palbocyklib i fulwestrant u pacjentów z mutacją PIK3CA w miejscowo zaawansowanym, przerzutowym, hormonozależnym HER2-negatywnym raku piersi prof. Jacek Jassem
dr hab. Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
pierś BO41843 Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie zaślepionej próby i kontrolowane przy użyciu placebo badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo skojarzenia GDC-9545 i palbocyklibu w porównaniu ze skojarzeniem letrozolu i palbocyklibu u kobiet z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym, HER2-ujemnym rakiem piersi z dodatnimi receptorami estrogenowymi dr hab. Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Magdalena Wieczorek-Rutkowska
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
pierś DS8201-A-U305 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie , badanie fazy III nad stosowaniem trastuzumabu derukstekanu (T-DXd) w porównaniu z trastuzumabem emtanzyną (T-DM1) u pacjentów z pierwotnym HER-2 dodatnim rakiem piersi wysokiego ryzyka, u których występuje resztkowa choroba inwazyjna piersi lub węzłów chłonnych pachowych po leczeniu neoadjuwantowym dr hab. Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Magdalena Wieczorek-Rutkowska
prof. Jacek Jassem
Anna Gładysz
tel. 58 584 4415
pierś WO42633/ ASTEFANIA Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane za pomocą placebo badanie kliniczne III fazy, oceniające skuteczność oraz bezpieczeństwo atezolizumabu lub placebo i trasuzumabu emantazyny w terapii adjuwantowej w her-2 dodatnim raku piersi o wysokim ryzyku nawrotu po leczeniu przedoperacyjnym dr hab. Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Magdalena Wieczorek-Rutkowska
prof. Jacek Jassem
Anna Gładysz
tel. 58 584 4415
pierś D9673C00007/ Destiny Breast 12 Międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 3b/4 preparatu trastuzumab derukstekan prowadzone jako próba otwarta u leczonych wcześniej chorych na zaawansowanego / przerzutowego HER2 dodatniego raka piersi z przerzutami lub bez przerzutów do mózgu w okresie wstępnym (DESTINY-Breast12) prof. Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Magdalena Wieczorek-Rutkowska
lek. Joanna Seredyńska
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
pierś D9268C00001/ TROPION-Breast01 Otwarte randomizowane badanie III fazy oceniające Dato-DXd (datopotamab derukstekan) w porównaniu z chemioterapią wybraną przez badacza u pacjentów z nieoperacyjnym lub rozsianym rakiem piersi bez nadmiernej ekspresji receptora HER2 oraz z obecnością receptorów estrogenowych i/lub progesteronowych, którzy uprzednio byli leczeni systemowo jedną lub dwiema liniami chemioterapii prof. Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Magdalena Wieczorek-Rutkowska
prof. Jacek Jassem
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
pierś GLORIA Otwarte badanie kliniczne III fazy z randomizacją oceniające stosowanie szczepionki przeciwko Globo H o nazwie adagloxad simolenin (OBI-822)/OBI-821 w leczeniu adjuwantowym pacjentów we wczesnym stadium potrójnie ujemnego raka piersi z ekspresją Globo H, o wysokim ryzyku progresji prof. Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Magdalena Wieczorek-Rutkowska
Izabela Gudewicz
tel. 58 584 4409
pierś CBYL/ EPIK-B5 Badanie fazy III, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie alpelisibu (BYL719) w skojarzeniu z fulwestrantem w grupie mężczyzn i kobiet po menopauzie z HR-dodatnim (HR+), HER2 ujemnym (HER2-) zaawansowanym rakiem piersi z mutacją PIK3CA, u których doszło do progresji choroby podczas lub po zastosowaniu inhibitora aromatazy i inhibitora CDK4/6 prof. Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Magdalena Wieczorek-Rutkowska
prof. Jacek Jassem
Izabela Gudewicz
tel. 58 584 4409
pęcherz 42756493BLC2003/ THOR-2 Randomizowane badanie kliniczne fazy 2 z erdafitinibem w porównaniu z dopęcherzową chemioterapią stosowaną z wyboru, u pacjentów z nienaciekającym mięśniówkę rakiem pęcherza moczowego (NMIBC) wysokiego ryzyka, z nawrotem po leczeniu kuracją Bacillus Calmette-Guérin (BCG) i potwierdzonymi mutacjami lub fuzjami genu FGFR prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Matuszewska
lek. Kacper Winiarski
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
prostata PRIMORDIUM Randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa dodania Apalutamidu do radioterapii i agonisty LHRH u pacjentów z wysokiego ryzyka hormonowrażliwym rakiem prostaty z dodatnim wynikiem badania PSMA-PET, z fazą obserwacji pacjentów z ujemnym wynikiem badania PSMA-PET prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Matuszewska
lek. Anna Romanowska
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
głowa i szyja BO42533 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy II oceniające atezolizumab z tiragolumabem i atezolizumab z placebo jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z nawrotowym/przerzutowym PD L1-dodatnim rakiem kolczystokomórkowym głowy i szyi dr Katarzyna Matuszewska
dr Ewa Bednaruk-Młyński
lek. Ewa Pawłowska
prof. Jacek Jassem
Izabela Gudewicz
tel. 58 584 4409
głowa i szyja Debio 1143-SCCHN-301 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, badanie fazy 3 z grupą kontrolną otrzymującą placebo oceniające preparat Debio 1143 stosowany w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny i radioterapią z modulacją intensywności wiązki z zastosowaniem standardowego frakcjonowania u pacjentów z miejscowo zaawansowaną postacią płaskonabłonkowego raka głowy i szyi kwalifikujących się do radykalnej chemioradioterapii (TrilynX) dr Katarzyna Matuszewska
dr Ewa Bednaruk-Młyński
lek. Ewa Pawłowska
lek. Anna Romanowska
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
nerka CA209-67T Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające nie mniejszą skuteczność (badanie typu „non-inferiority”) niwolumabu podawanego podskórnie w porównaniu z niwolumabem podawanym dożylnie u uczestników z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem jasnokomórkowym nerki, którzy otrzymali wcześniej leczenie systemowe prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
lek. Magdalena Wieczorek-Rutkowska
lek. Joanna Seredyńska
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
nerka SAMETA Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby w 3 grupach badanie fazy III oceniające salwotinib podawany w skojarzeniu z durwulumabem w porównaniu z sunitinibem oraz durwulumabem podawanymi w monoterapii u uczestników z pobudzanym przez MET, nieresekcyjnym i miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym brodawkowatym rakiem nerkowokomórkowym (PRCC) prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
lek. Katarzyna Wierzbicka
lek. Joanna Seredyńska
Anna Gładysz
tel. 58 584 4415
guzy lite D967VC00001 – DESTINY-PanTumor02 Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania trastuzumabu derukstekanu (T-DXd, DS-8201a) w leczeniu wybranych nowotworów wykazujących ekspresję receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2) (DESTINY-PanTumor02) prof. Jacek Jassem
dr Ewa Szutowicz
dr Anna Kowalczyk
prof. Renata Zaucha
lek. Tomasz Sawicki
dr Katarzyna Matuszewska
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
guzy lite BO41932 – TAPISTRY Badanie platformowe fazy II oceniające leczenie z zakresu immunoonkologii precyzyjnej o podejściu tumor-agnostycznym nakierowane na mutacje somatyczne występujące w nowotworze prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
guzy lite 01FGFR2018 Otwarte, wieloośrodkowe badanie I fazy z eskalacja dawki do oceny bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki produktu CPL304110 podawanego doustnie dorosłym uczestnikom z zaawansowanymi guzami litymi.
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
guzy lite BP 41628 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 1A/1B oceniające bezpieczeństwo stosowania i aktywność przeciwnowotworową eskalowanej i rozszerzonej dawki produktu RO7284755, wariantu immunocytokiny IL-2 (IL-2V) skierowanego w PD-1, stosowanego w monoterapii lub w skojarzeniu z atezolizumabem u pacjentów z zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi.
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz
dr Krzysztof Konopa
lek. Patrycja Szczurkowska
lek. Magdalena Błaszkowska
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
guzy lite TPX-0005-01 Otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne 1/2 fazy przeprowadzane pierwszy raz z udziałem ludzi, dotyczące bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki i aktywności przeciwnowotworowej TPX-0005 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi z rearanżacją genów ALK, ROS1 lub NTRK1-3 (TRIDENT-1)
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
guzy lite MK1084-001 Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 1, oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i skuteczność stosowania preparatu MK-1084 w monoterapii i w skojarzeniu z pembrolizumabem, u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi z mutacją KRASG12
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
lek. Hanna Liberek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
guzy lite RVU120-SOL-021 Badanie fazy I/II z zastosowaniem pojedynczego leku, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatu RVU120 (SEL120) u pacjentów z nawrotowymi/ opornymi na leczenie, przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
lek. Hanna Liberek
lek. Natalia Cichowska-Cwalińska
lek. Magdalena Błaszkowska
lek. Katarzyna Szymczak
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
guzy lite MK7684A Wieloośrodkowe badanie fazy 2 prowadzone z zastosowaniem otwartej proby i metody “koszykowej” oceniające preparat MK-7684A, stanowiący połączenie wibostolimabu (MK-7684) z pembrolizumabem (MK-3475), z innymi terapiami przeciwnowotworowymi lub bez, u uczestników z wybranymi guzami litymi
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
lek. Hanna Liberek
lek. Magdalena Błaszkowska
Aleksandra Rewińska
tel. 58 584 4474
guzy lite GO42144 Badanie Fazy Ia/Ib z eskalacją i podtrzymaniem dawki, mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania, farmakokinetyki i działania GSC-6036 w monoterapii oraz w skojarzeniu z innymi terapiami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi i mutacja KRAS G12C
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
lek. Hanna Liberek
lek. Magdalena Błaszkowska
dr Łukasz Jędrzejewski
lek. Natalia Cichowska-Cwalińska
Aleksandra Rewińska
tel. 58 584 4474
Aleksandra Rewińska
58 584 44 74
guzy lite TAK-981-1502 Badanie fazy Ib/II oceniające bezpieczeństwo stosowania, tolerancję i działanie przeciwnowotworowe leczenia produktem TAK-981 w połączeniu z pembrolizumabem u pacjentów z wybranymi zaawansowanymi bądź przerzutowymi guzami litymi
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
lek. Hanna Liberek
lek. Magdalena Błaszkowska
dr Łukasz Jędrzejewski
lek. Natalia Cichowska-Cwalińska
Joanna Baran
58 584 44 75
jajnik MK4830-001 Badanie wieloośrodkowe fazy 1, prowadzone w grupach równoległych metodą otwartej próby, z zastosowaniem MK-4830 w monoterapii i w połączeniu z pembrolizumabem u uczestników z guzami litymi w stopniu zaawansowanym
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
lek. Hanna Liberek
lek. Magdalena Błaszkowska
dr Łukasz Jędrzejewski
lek. Natalia Cichowska-Cwalińska
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
żołądek MATTERHORN Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo, oceniające durwalumab w skojarzeniu z chemioterapią FLOT w leczeniu neoadjuwantowym i adjuwantowym, a następnie durwalumab w leczeniu adjuwantowym u pacjentów z operacyjnym rakiem żołądka i połączenia przełykowo-żołądkowego (MATTERHORN) lek. Magdalena Wieczorek-Rutkowska
lek. Joanna Seredyńska
lek. Katarzyna Wierzbicka
dr Ewa Szutowicz
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
prof. Jacek Jassem
Izabela Gudewicz
tel. 58 584 4409
żołądek D967LC00001/ DESTINY03 Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badania fazy 1b/2 z eskalacją dawki i rozszerzeniem, oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę, immunogenności i aktywność przeciwnowotworową trastuzumabu derukstekanu (T-DXd) w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym u dorosłych uczestników z rakiem żołądka z nadmierną ekspresją HER2 (DESTINY-Gastric03)
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
dr Anna Kowalczyk
lek. Hanna Liberek
lek. Natalia Cichowska-Cwalińska
lek. Magdalena Błaszkowska
lek. Katarzyna Szymczak
Aleksandra Rewińska
tel. 58 584 4474
czerniak BNT111-01 Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie II fazy z zastosowaniem BNT111 i cemiplimabu w skojarzeniu lub w monoterapii u pacjentów z opornym na leczenie za pomocą przeciwciał anty-PD-1/nawrotowym, nieoperacyjnym czerniakiem w III lub IV stadium zaawansowania prof. Renata Zaucha
dr Anna Kowalczyk
lek. Tomasz Sawicki
dr Jacek Rutkowski
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
czerniak PH-L19IL2TN-02/15 Otwarte, randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe badanie główne fazy III, oceniające skuteczność stosowania L19IL2/L19TNF w ramach terapii neoadiuwantowej podawanej do guzowo poprzedzającej leczenie chirurgiczne, w porównaniu z samym leczeniem chirurgicznym u pacjentów z czerniakiem skóry w stadium zaawansowania III B/C
Miejsce wykonywania: Klinika Chirurgii Onkologicznej
dr Kamil Drucis Elżbieta Kurzawa
tel. 517 331 593
rak skóry RPL-002-18 Randomizowane, kontrolowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 2 oceniające cemiplimab stosowany w monoterapii oraz w skojarzeniu z RP1 u pacjentów z zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry CERPASS
Miejsce wykonywania: Klinika Chirurgii Onkologicznej
dr Kamil Drucis Elżbieta Kurzawa
tel. 517 331 593
rak skóry MK-3475-630 Randomizowane badanie kliniczne 3 fazy, z zastosowaniem metody podwójnie zaślepionej próby, z grupą kontrolną placebo oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo jako terapia adjuwantowa po operacji i naświetlaniu u uczestników z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym skóry wysokiego ryzyka (LA cSCC) (KEYNOTE-630)
Miejsce wykonywania: Klinika Chirurgii Onkologicznej
dr Kamil Drucis Elżbieta Kurzawa
tel. 517 331 593