Badania kliniczne

StartBadania kliniczne
Rozwiń

W 2000 roku przy Klinice Onkologii i Radioterapii zostało utworzone Centrum Badań Klinicznych i było pierwszą tego typu jednostką w kraju. Centrum koordynuje przebieg badań w Klinice zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej oraz Deklaracją Helsińską, dzięki czemu chorzy zostają objęci opieką na jak najwyższym poziomie. Wszystkie badania zostają wcześniej zaaprobowane przez Komisję Etyczną oraz Centralną Ewidencję Badań Klinicznych w Warszawie, co gwarantuje ich wartość oraz bezpieczeństwo. Centrum Badań Klinicznych nadzoruje przebieg wielu akademickich projektów międzynarodowych we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi oraz organizacjami takimi jak EORTC, CEEOG, IBCSG, BIG czy CECOG, w wyniku czego Klinika ma możliwość udziału w unikalnych międzynarodowych badaniach klinicznych. Dzięki prowadzonym badaniom zostają wprowadzane nowe technologie i standardy w leczeniu nowotworów, co sprawia, że coraz bardziej poprawia się czas i jakość życia chorych. Kilka badań z udziałem naszej jednostki spowodowało zmianę standardów leczenia na świecie. W Klinice prowadzone są badania w leczeniu nowotworów min. głowy i szyi, piersi, płuca, żołądka, nerki i jelita grubego i innych nowotworów.

Poniżej aktualnie prowadzone projekty:

Rozpoznanie Protokół Tytuł badania Zespół badawczy Koordynator
płuco – NDRP BO40336 ALINA Randomizowne, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo alektynibu w terapii adjuwantowej w porównaniu z adjuwantową chemioterapią opartą na związkach platyny u pacjentów poddanych całkowitej resekcji niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanie IB(guzy ≥ 4cm)-IIIA z rearanżacją w genie kinazy chłoniaka anaplastycznego prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Ewa Szutowicz
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
płuco – NDRP PACIFIC 2 Globalne, wieloośrodkowe, badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby i randomizacji, kontrolowane placebo, z durwalumabem podawanym równocześnie z chemioterapią opartą na pochodnych platyny, u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (stopień III) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
lek. Małgorzata Łazar-Poniatowska
Anita Zakrzewska
tel. 58 584 4409
płuco – NDRP Ef-24 LUNAR Otwarte, Randomizowane badanie zasadnicze oceniające terapię zmiennymi polami elektrycznymi w skojarzeniu z inhibitorami PD-1 lub docetakselem jako terapię drugiego rzutu raka NSCLC prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Anna Gładysz
tel. 58 584 4415
płuco – NDRP GO40241 Podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania atezolizumabu lub placebo w skojarzeniu z chemioterapią opartą na związkach platyny w leczeniu neoadjuwantowym u pacjentów z operacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu II, IIIA lub – w wybranych przypadkach – w stopniu IIIB prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Anna Gładysz
tel. 58 584 4415
płuco – NDRP OSE2101C301 Randomizowane badanie III fazy z grupami równoległymi oceniające zastosowanie OSE 2101 jako leczenia drugiego rzutu po niepowodzeniu uprzednio zastosowanej chemioterapii opartej na platynie lub jako leczenia trzeciego rzutu po niepowodzeniu uprzednio zastosowanej chemioterapii opartej na platynie i terapii inhibitorami punktów kontrolnych w porównaniu ze standardowym leczeniem (docetaksel lub pemetreksed) u pacjentów z miejscowo zaawansowanym (IIIB) niekwalifikującym się do radioterapii lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których występuje antygen HLA-A2 prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Ewa Szutowicz
Anita Zakrzewska
tel. 58 584 4409
płuco – NDRP B-FAST (BO29554) Wieloośrodkowe badanie II/III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo różnych terapii celowanych w leczeniu chorych na zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z mutacjami somatycznymi wykrytymi we krwi (leczenie I rzutu, mut. ALK, ROS i TMB) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
płuco – NDRP EF 25 Główne, otwarte, randomizowane badanie radiochirurgii z lub bez terapii guza polem elektrycznym (TTFields) u pacjentów z 1-10 przerzutami do mózgu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
płuco – NDRP CK101-101 Otwarte badanie fazy 1/2 mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki i skuteczności rosnących dawek doustnego produktu CK-101 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 44 17
płuco – NDRP D9103C00001/ PACIFIC 4 Międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójne ślepej próby i randomizacji, kontrolowane placebo, z durwalumabem po radioterapii stereotaktycznej (SBRT) w leczeniu pacjentów z NSCLC w stopniu I/II bez zajęcia węzłów chłonnych prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
lek. Małgorzata Łazar-Poniatowska
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
płuco – NDRP PACIFIC 5 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające durwalumab w terapii konsolidacyjnej u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (w III stadium zaawansowania), u których nie wystąpiła progresja po definitywnej, opartej na pochodnych platyny chemioterapii (PACIFIC 5). prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
lek. Małgorzata Łazar-Poniatowska
Anita Zakrzewska
tel. 58 584 4409
płuco – NDRP BR.31 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną stosująca placebo badanie III fazy nad adjuwantową chemioterapią stosującą lek MEDI4736 u pacjentów z całkowitą resekcją niedrobnkomórkowego raka płuca prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Wrona
lek. Joanna Seredyńska
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
płuco – NDRP BGB303 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania BGB-A317 (przeciwciała anty-PD1) w porównaniu z docetakselem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których wystąpiła progresja choroby w trakcie poprzedniego schematu leczenia opartego na pochodnych platyny prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
dr Krzysztof Konopa
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Anna Gładysz
tel. 58 584 4415
płuco – NDRP APPLE / EORTC-1613-LCG Badanie zasadności oraz aktywności leczenia AZD9291 (OSYMERTYNIB) u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca pacjentów z mutacją T790M genu EGFR wykrywaną w osoczu prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
dr Anna Wrona
Anita Zakrzewska
tel. 58 584 4409
pierś Violette – D5336C00001 Wieloośrodkowe otwarte badanie kliniczne II fazy z randomizacją, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatów ingerujących w naprawę uszkodzonego DNA, stosowanych w połączeniu z olaparybem w porównaniu do monoterapii olaparybem u chorych na przerzutowego potrójnie negatywnego raka piersi, stratyfikowanych w zależności od zmian w genach związanych z homologiczną naprawą rekombinacyjną (w tym BRCA1/2) (VIOLETTE) prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr hab. Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
pęcherz D419JC00001 Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, oceniające durwalumab i BCG (szczep Bacillus Calmette-Guérin) podawane w ramach terapii skojarzonej w porównaniu z samym BCG u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka nienaciekającym błony mięśniowej, którzy nie otrzymywali wcześniej BCG (POTOMAC) dr Katarzyna Matuszewska
prof. Renata Zaucha
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
pęcherz BMS CA209-274 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III, porównujące leczenie adiuwantowe niwolumabem z placebo, u chorych z inwazyjnym rakiem urotelialnym wysokiego ryzyka dr Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Matuszewska
prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
pęcherz D933SC00001/ NILE Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem durwalumabu w skojarzeniu z chemioterapią standardową, durwalumabu w skojarzeniu z tremelimumabem i chemioterapią standardową oraz samej chemioterapii standardowej u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym prof. Renata Zaucha
lek. Agata Kacprowska
lek. Dagmara Buczek
dr Ewa Bednaruk-Młyński
dr Katarzyna Matuszewska
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
pęcherz D933RC00001/ NIAGARA Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania durwalumabu w skojarzeniu z gemcytabiną+cisplatyną w ramach leczenia neoadjuwanowego, a następnie stosowania durwalumabu w monoterapii w ramach leczenia adjuwantowego, u pacjentów z rakiem pęcherza naciekającego na mięśniówkę prof. Renata Zaucha
lek. Agata Kacprowska
lek. Dagmara Buczek
dr Ewa Bednaruk-Młyński
dr Katarzyna Matuszewska
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
guzy lite RXDX-101-02 IGNYTA Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe realizowane metodą koszykową badanie fazy II entrectinibu w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią guzów litych z rearanżacją genów NTRK1/2/3, ROS1 lub ALK prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214
trzustka ARMO – AM0010-301 Randomizowane badanie fazy III produktu AM0010 w skojarzeniu z FOLFOX, w porównaniu z FOLFOX stosowanym samodzielnie, podawanym jako leczenie drugiego rzutu u pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki, u których wystąpiła progresja w trakcie lub po zakończeniu schematu leczenie pierwszego rzutu obejmującego gemcytabinę. prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
dr Katarzyna Wierzbicka
dr Krzysztof Konopa
dr Ewa Szutowicz
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
głowa/szyja WO40242 (ImVoke) Wieloośrodkowe randomizowane podwójnie zaślepione, kontrolowane przy użyciu placebo badanie kliniczne fazy III atezolizumabu (przeciwciała anty-PD-L1) jako terapii adjuwantowej po radykalnym leczeniu u pacjentów z lokalnie zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi o wysokim ryzyku dr Katarzyna Matuszewska
dr Ewa Bednaruk
lek. Agata Kacprowska
lek. Ewa Pawłowska
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
przełyk BP40234 Badanie wieloośrodkowe fazy II prowadzone metodą otwartej próby, oceniające aktywność terapeutyczną cząsteczki RO6874281, immunocytokiny składającej się z wariantu interleukiny 2 (IL-2v) skierowanej przeciwko białku aktywującemu fibroblasty alfa (FAP), w skojarzeniu z atezolizumabem (anty PD-L1), podawanych dożylnie u pacjentów z zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
prostata 64091742PCR3001 Randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy 3, mające na celu porównanie terapii niraparibem w skojarzeniu z octanem abirateronu oraz prednizonem względem terapii octanem abirateronu oraz prednizonem w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
dr Katarzyna Matuszewska
prof. Jacek Jassem
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
nerka E7080-G000-307 EISAI Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, randomizowane badanie fazy III mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa lenwatynibu w skojarzeniu z ewerolimusem lub pemborlizumabem w porównaniu do sunitynibu w monoterapii w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowaną postacią raka nerkowo komórkowego (CLEAR) prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
dr Anna Kowalczyk
lek. Tomasz Sawicki
Anita Zakrzewska
tel. 58 584 4409
guzy lite CA209-848 Randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy 2 oceniające niwolumab podawany w skojarzeniu z ipilimumabem lub w monoterapii chorym na zaawansowane lub przerzutowe guzy lite z wysokim obciążeniem guza mutacjami (TMB-H) dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
lek. Tomasz Sawicki
dr Krzysztof Konopa
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
guzy lite CLOVIS – CO-338-078 Otwarte badanie I fazy, prowadzone w grupach równoległych, oceniające farmakokinetykę, bezpieczeństwo i tolerancję rucaparibu u pacjentów z zaawansowanym guzem litym oraz umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub prawidłową czynnością wątroby prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Ewa Szutowicz
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
wątroba BGB-A317-301 Wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne fazy III z randomizacją, prowadzone celem oceny skuteczności i bezpieczeństwa terapii preparatem BGB-A317 w porównaniu do sorafenibu stosowanych jako pierwsza linia leczenia u chorych na nieoperacyjnego raka wątroby prof. Renata Zaucha
dr Ewa Szutowicz
Anita Zakrzewska
tel. 58 584 4409
szyjka macicy BP40234 Badanie wieloośrodkowe fazy II prowadzone metodą otwartej próby, oceniające aktywność terapeutyczną cząsteczki RO6874281, immunocytokiny składającej się z wariantu interleukiny 2 (IL-2v) skierowanej przeciwko białku aktywującemu fibroblasty alfa (FAP), w skojarzeniu z atezolizumabem (anty PD-L1), podawanych dożylnie u pacjentów z zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417