Badania kliniczne

StartBadania kliniczne
Rozwiń

W 2000 roku przy Klinice Onkologii i Radioterapii zostało utworzone Centrum Badań Klinicznych i było pierwszą tego typu jednostką w kraju. Centrum koordynuje przebieg badań w Klinice zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej oraz Deklaracją Helsińską, dzięki czemu chorzy zostają objęci opieką na jak najwyższym poziomie. Wszystkie badania zostają wcześniej zaaprobowane przez Komisję Etyczną oraz Centralną Ewidencję Badań Klinicznych w Warszawie, co gwarantuje ich wartość oraz bezpieczeństwo. Centrum Badań Klinicznych nadzoruje przebieg wielu akademickich projektów międzynarodowych we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi oraz organizacjami takimi jak EORTC, CEEOG, IBCSG, BIG czy CECOG, w wyniku czego Klinika ma możliwość udziału w unikalnych międzynarodowych badaniach klinicznych. Dzięki prowadzonym badaniom zostają wprowadzane nowe technologie i standardy w leczeniu nowotworów, co sprawia, że coraz bardziej poprawia się czas i jakość życia chorych. Kilka badań z udziałem naszej jednostki spowodowało zmianę standardów leczenia na świecie. W Klinice prowadzone są badania w leczeniu nowotworów min. głowy i szyi, piersi, płuca, żołądka, nerki i jelita grubego i innych nowotworów.

Poniżej aktualnie prowadzone projekty:

Rozpoznanie Protokół Tytuł badania Zespół badawczy Koordynator
płuco – NDRP BO40336 ALINA Randomizowne, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo alektynibu w terapii adjuwantowej w porównaniu z adjuwantową chemioterapią opartą na związkach platyny u pacjentów poddanych całkowitej resekcji niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanie IB(guzy ≥ 4cm)-IIIA z rearanżacją w genie kinazy chłoniaka anaplastycznego prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214
płuco – NDRP PACIFIC 2 Globalne, wieloośrodkowe, badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby i randomizacji, kontrolowane placebo, z durwalumabem podawanym równocześnie z chemioterapią opartą na pochodnych platyny, u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (stopień III) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
lek. Małgorzata Łazar-Poniatowska
Anita Zakrzewska
tel. 58 349 2282
płuco – NDRP Ef-24 LUNAR Otwarte, Randomizowane badanie zasadnicze oceniające terapię zmiennymi polami elektrycznymi w skojarzeniu z inhibitorami PD-1 lub docetakselem jako terapię drugiego rzutu raka NSCLC prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Anna Gładysz
tel. 58 349 2916
płuco – NDRP GO40241 Podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania atezolizumabu lub placebo w skojarzeniu z chemioterapią opartą na związkach platyny w leczeniu neoadjuwantowym u pacjentów z operacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu II, IIIA lub – w wybranych przypadkach – w stopniu IIIB prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Anna Gładysz
tel. 58 349 2916
płuco – NDRP OSE2101C301 Randomizowane badanie III fazy z grupami równoległymi oceniające zastosowanie OSE 2101 jako leczenia drugiego rzutu po niepowodzeniu uprzednio zastosowanej chemioterapii opartej na platynie lub jako leczenia trzeciego rzutu po niepowodzeniu uprzednio zastosowanej chemioterapii opartej na platynie i terapii inhibitorami punktów kontrolnych w porównaniu ze standardowym leczeniem (docetaksel lub pemetreksed) u pacjentów z miejscowo zaawansowanym (IIIB) niekwalifikującym się do radioterapii lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których występuje antygen HLA-A2 prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
Anita Zakrzewska
tel. 58 349 2909
płuco – NDRP BP40234 Badanie wieloośrodkowe fazy II prowadzone metodą otwartej próby, oceniające aktywność terapeutyczną cząsteczki RO6874281, immunocytokiny składającej się z wariantu interleukiny 2 (IL-2v) skierowanej przeciwko białku aktywującemu fibroblasty alfa (FAP), w skojarzeniu z atezolizumabem (anty PD-L1), podawanych dożylnie u pacjentów z zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Agnieszka Pliszka
tel. 58 349 2973
płuco – NDRP B-FAST (BO29554) Wieloośrodkowe badanie II/III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo różnych terapii celowanych w leczeniu chorych na zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z mutacjami somatycznymi wykrytymi we krwi (leczenie I rzutu, mut. ALK, ROS i TMB) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Agnieszka Pliszka
tel. 58 349 2973
płuco – NDRP Pfizer B7461006 Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne fazy III dotyczące monoterapii lorlatynibem (PF-06463922) w porównaniu do monoterapii kryzotynibem w pierwszym rzucie leczenia pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
Anna Gładysz
tel. 58 349 2916
płuco – NDRP EF 25 Główne, otwarte, randomizowane badanie radiochirurgii z lub bez terapii guza polem elektrycznym (TTFields) u pacjentów z 1-10 przerzutami do mózgu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214
pierś D081CC00006 OLYMPIA Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo olaparibu w porównaniu z placebo, stosowanego, jako leczenie uzupełniające u pacjentów z obecnością mutacji germinalnych w genie BRCA1/2 i rozpoznaniem HER2-ujemnego wysokiego ryzyka pierwotnego raka piersi, u których zakończono radykalne leczenie miejscowe oraz chemioterapię w leczeniu indukcyjnym lub uzupełniającym prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Matuszewska
prof. Renata Zaucha
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214
pierś I3Y-MC-JPCF Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy, porównujące stosowanie abemacyklibu w połączeniu ze standardową hormonoterapią uzupełniającą do stosowania samej standardowej hormonoterapii uzupełniającej w raku piersi we wczesnej fazie u pacjentów z wysokim ryzykiem zachorowania, z przerzutami do węzłów chłonnych, z ekspresją receptorów hormonalnych i bez ekspresji receptora ludzkiego czynnika wzrostu naskórka 2 prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Matuszewska
prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282
pierś LUCY – D0816C00018 Wieloośrodkowe, otwarte, jednoramienne badanie kliniczne fazy IIIB nad zastosowaniem olaparibu w monoterapii w leczenie HER2 ujemnego, przerzutowego raka piersi z wrodzoną mutacją BRCA1/2 dr Elżbieta Senkus-Konefka
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
prof. Marzena Wełnicka- Jaśkiewicz
Anita Zakrzewska
tel. 58 349 2909
pierś Violette – D5336C00001 Wieloośrodkowe otwarte badanie kliniczne II fazy z randomizacją, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatów ingerujących w naprawę uszkodzonego DNA, stosowanych w połączeniu z olaparybem w porównaniu do monoterapii olaparybem u chorych na przerzutowego potrójnie negatywnego raka piersi, stratyfikowanych w zależności od zmian w genach związanych z homologiczną naprawą rekombinacyjną (w tym BRCA1/2) (VIOLETTE) prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr hab. Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282
pęcherz D419JC00001 Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, oceniające durwalumab i BCG (szczep Bacillus Calmette-Guérin) podawane w ramach terapii skojarzonej w porównaniu z samym BCG u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka nienaciekającym błony mięśniowej, którzy nie otrzymywali wcześniej BCG (POTOMAC) dr Katarzyna Matuszewska
prof. Renata Zaucha
Agnieszka Pliszka
tel. 58 349 2973
pęcherz BMS CA209-274 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III, porównujące leczenie adiuwantowe niwolumabem z placebo, u chorych z inwazyjnym rakiem urotelialnym wysokiego ryzyka dr Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Matuszewska
prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214
guzy lite RXDX-101-02 IGNYTA Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe realizowane metodą koszykową badanie fazy II entrectinibu w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią guzów litych z rearanżacją genów NTRK1/2/3, ROS1 lub ALK prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Agnieszka Kukowska
tel. 58 349 2214
trzustka ARMO – AM0010-301 Randomizowane badanie fazy III produktu AM0010 w skojarzeniu z FOLFOX, w porównaniu z FOLFOX stosowanym samodzielnie, podawanym jako leczenie drugiego rzutu u pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki, u których wystąpiła progresja w trakcie lub po zakończeniu schematu leczenie pierwszego rzutu obejmującego gemcytabinę. prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
dr Katarzyna Wierzbicka
dr Krzysztof Konopa
dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Pliszka
tel. 58 349 2973
trzustka CanStem111P (BOSTON) Badanie fazy III dotyczące stosowania BBI-608 w skojarzeniu z nab-paklitakselem i gemcytabiną u dorosłych pacjentów z rakiem gruczołowym trzustki z rakiem gruczołowym trzustki z przerzutami dr Ewa Szutowicz-Zielińska
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 349 2282